#

Jaro 2024

#

Jaro 2024

#

Jaro 2024

#

Navigace

Obsah

O obci

Okrouhlá 2019

Poloha
Obec Okrouhlá leží v krásném prostředí Drahanské vrchoviny v ochranném pásmu vodní nádrže Bělá ve vzdálenosti 8 km od Boskovic. 

Počet obyvatel 
K 1.1.2020 u nás žilo 608 obyvatel. Evidujeme 221 čísel popisných. 

Historie 
Nejstarší historická zpráva je z roku 1447. Název obce vznikl podle původního tvaru obce. Od roku 1850 je součástí obce osada Melkov, ležící asi 1 kilometr západním směrem od obce. Kříž na návsi u zvonice je jedinou kulturní památkou. Od roku 1928 byla obec členem Středomoravského lesního družstva, které v roce 1995 obnovilo svoji činnost a hospodaří na výměře asi 2500 ha lesa. V roce 2011 z něj vystoupila. Obec vlastní od roku 1931 obecní vodovod. 
Obec Okrouhlá se v průběhu 20.století neustále rozvíjela. Nejvýznamnější mezníky jsou též zachyceny v kronice obce. Ze zápisů vybíráme:

 

 • Postavení jednopatrové školní budovy (1906)
 • Ustanovení Středomoravského lesního družstva jehož členem byla obec Okrouhlá (1928)
 • Vysázení obecního lesa na Klenčí (1929)
 • Zprovoznění vodojemu 50m3 a jednoho výtokového stojanu s vodou (1931)
 • Předání vodovodu občanům obce a výsadba březové aleje ke Kořenci (1932)
 • Schválení elektrifikace obce (1940)
 • Založení JZD (1957)
 • Otevření Kulturního domu (1965)
 • Otevření nového pohostinství (1973)
 • Zprovoznění nového vodovodního přivaděče a vodojemu 150m3 (1975)
 • Dokončení dešťové kanalizace, ukončení vyučování na základní škole v Okrouhlé (1980)
 • Přestavba školní budovy na mateřskou školu s celodenním provozem a výstavba dětské poradny (1982)
 • Převedení správy obce na MNV Benešov (1985)
 • Otevření nové prodejny smíšeného zboží (1988)
 • Osamostatnění obce (1990)
 • Zahájení pravidelných svozů odpadů z obce (1991)
 • Rekultivace obecních skládek (1992)
 • Zprovoznění splaškové kanalizace a společné čistírny odpadních vod pro obce Okrouhlá, Benešov, Vratíkov, Velenov,Valchov (1994),
 • Položení telefonní kabelové sítě a následná telefonizace obce (1995)
 • Plynofikace celé obce [společná akce s obcemi Benešov a Kořenec] a znovuustanovení Středomoravského lesního družstva [23 obcí hospodaří na výměře asi 2500 ha lesa , z 39 podílů vlastní obec 2 podíly] (1996)
 • Zbudování nového sportovního areálu, chodníků v obci, zabudování automatického zvonění do rekonstruované zvonice, převedení obce pod poštu Boskovice (1998)
 • Územní plán dalšího rozvoje obce (2000 a 2014).
 • Prodej 2 podílů a vystoupení ze Středomoravského lesního družstva po ztrátě majority obcemi (2011)
 • Rekonstrukce průtahu obcí silnice III.třídy až po hřbitov na Benešově (2011)
 • Rekonstrukce části chodníků v obci (2011)
 • Rekonstrukce části splaškové kanalizace v rámci projektu DYJE II a následná oprava komunikací a chodníků (2011 - 2013)
 • Výstavba nových rodinných domú v lokalitě MelkovI (2012)
 • Opravy místních komunikací (2012, 2015, 2016)
 • Zatravnění fotbalového hřiště a vybudování hasičské běžecké dráhy  v areálu za KD (2014)
 • Úprava tlakových poměrů ve vodovodním řadu v obci Okrouhlá (2014)
 • Výstavba nového přivaděče pitné vody do Okrouhlé (2016)
 • Výstavba nové hasičské zbrojnice (2017)
 • Začátek oprav vnitřních prostor kulturního domu (2019)
 • Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a silnice za obecním úřadem (2022)

 

Kultura a sport 
V obci máme kulturní dům s tělocvičným sálem, víceúčelové sportovní hřiště pro většinu míčových her, hřiště na malou kopanou, trať pro závody horských kol. V obci je mateřská škola s celodenním provozem. 

Průmysl, obchod a zemědělství 
Působí u nás firmy z oboru prodeje, pohostinství, stavebnictví, stolařství, tesařství, instalatérství, dopravy, kadeřnictví, krejčovství . Na zemědělské půdě hospodaří ZD Skály zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou. 

Klimatické poměry a příroda 
Po stránce klimatické patří území obce do oblasti mírně teplé s převažujícím západním prouděním. Srážkový úhrn za roční období je 600 až 750 mm. V katastrálním území je 45% ploch zalesněno, 47% zemědělské půdy a zbytek tvoří ostatní a zastavěné plochy. Veškeré pozemky spadají do 2.ochranného pásma vodárenské nádrže Bělá a část katastru spadá do klidové oblasti Řehořkovo Kořenecko.

Hezký výhled k Českomoravské vysočině je z Kudlinky (638 m), která se nachází těsně nad obcí. V k.ú. je 45% lesních ploch, členitý terén láká k turistice.